Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ASDF Informatika Kft., 4030 Debrecen, Igló utca 4., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1.1. Jelen ÁSZF a www.magfitpro.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.magfitpro.com weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

 

1.1.2. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, más nyelven nem elérhető.

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor vagy e-számla elkészítésekor. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, amihez Felhasználó Szolgáltatónak székhelyére küldött levélben kérhet hozzáférést.

 

2. Megrendelés

 

2.1.1. A rendelés leadásához a Weboldalon található űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása és fizetési mód választása szükséges. Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli. Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetési opciót választott, a rendelés menete a bankkártyás fizetéssel zárul (illetve sikeres tranzakció után válik érvényessé). Az ehhez szükséges felületet nem Szolgáltató, hanem harmadik fél biztosítja, így a felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési platformra.

 

2.1.2. A rendelés mennyisége minden esetben 1. Kizárólag egymást követő megrendelések leadásával lehetséges a mennyiség növelése, melyek adategyezés esetén automatikusan összevonásra kerülnek. Amennyiben Felhasználó csomagtípust kíván módosítani, azt a rendelés leadása előtt annak megszakításával, és a megfelelő csomag űrlapjának választásával teheti meg. Felhasználó az űrlap kitöltése közben bármely azon kért adatot maga javíthat. A rendelés leadását követően a rendelésen történő módosítás kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.

 

2.2. A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza (ÁFA 27%). A termékek vételára csak abban az esetben tartalmazza a kiszállítási díjat, amennyiben ez külön fel van tüntetve.

 

2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek/szolgáltatások árváltoztatási jogát fenntartja, árakciókat, eladásösztönző marketing módszereket alkalmazhat, a szerződés a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árakkal és csomagajánlatokkal jön létre. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg léphatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, Felhasználónak a megrendelés pillanatában feltüntetett árat kell megfizetnie.

 

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

2.5. Felhasználó köteles a rendelés leadását megelőzően pontos mérést végezni a termék szükséges méretének megállapítására. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott méretre visszavezethető költségekért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.6. Felhasználó kötelessége a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul és valóságnak megfelelően kitölteni. Hiányos vagy téves adatok esetén Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.7. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

2.8. Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.9. Felhasználó hozzájárul, hogy számára Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Felhasználó kijelenti, hogy az ennek fogadásához szükséges feltételekkel rendelkezik.

 

3. Szállítási és fizetési feltételek

 

3.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cégigénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli. Ez alól kivétel, ha a Weboldalon egy adott terméknél ez másképpen van feltüntetve. Ha egy Felhasználótól több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (Felhasználó ellenkező kérelmének hiányában), Felhasználó nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát, azt visszakövetelheti Szolgáltatótól). A csomag átvételével Felhasználó lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

 

3.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a szállítmányozó cég számára történő átadással valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz.

 

3.3. Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti (amennyiben ez bankkártyával nem került előre kifizetésre). Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

 

3.4. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy e-számlát email útján befogad, az ahhoz szükséges technikai feltételekkel rendelkezik, az email fogadásáról a rendelés során megadott email címen gondoskodik. Szolgáltató az e-számlát automatikus rendszer segítségével küldi ki, amely sok esetben - a Felhasználó levelező kiszolgálójától, az automatikus szűrési feltételeinek beállításától függően- spam mappába érkezik.

 

3.5. Felek elfogadják, hogy a különböző csomagokhoz felkínált könyvek elektronikus könyvek, azok elektronikus formában kerülnek kiküldésre. Felhasználó az e-számlához hasonlóan gondoskodik ezen könyvek fogadásáról, valamint vállalja, hogy biztosítsa a könyvek letöltéséhez és megnyitásához szükséges technikai feltételeket (pl. megfelelő gyorsaságú szélessávú Internet hozzáférés, PDF megnyitására alkalmas programkörnyezet).

 

3.6. Amennyiben Felhasználó valamilyen okból következően a 3.4, illetve 3.5 pontnak megfelelően nem kapta meg a részére megküldött fájlokat, úgy azok újraküldését kérheti az ügyfélszolgálatnak megküldött email útján.

 

4. Elállás és felmondás joga, módja, következményei

 

4.1.1. Amennyiben Felhasználó a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az elektronikus számla nyomtatott változatával együtt visszajuttatnia Szolgáltató Webáruházban feltüntetett címére. Személyes átadásra nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag sértetlen védőcsomagolású (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

 

4.1.2. Ha Felhasználó az elállási jogot gyakorolni kívánja, annak írásbeli közlése a Szolgáltató felé kötelező. Ez történhet postai, vagy elektronikus úton (e-mail). Elállás esetén Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) Szolgáltatónak. Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére megfelelően elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.

 

4.1.3. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Felhasználónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik.

 

4.1.4. A termék a 45/2014. (II. 26) Korm. rendeletben meghatározott, úgy nevezett természeténél fogva vissza nem szolgáltatható termékek kategóriájába tartozik. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék belső védőcsomagolása eltávolításra került.

 

4.1.5. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálását követően utólag, banki átutalással lehetséges.

 

4.1.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat haladéktalanul visszatéríti a vásárló részére.

 

4.2. „Háztól-Házig Cseregarancia”:

 

4.2.1. Felhasználó megbízást ad Szolgáltatónak, hogy bonyolítsa le egy csomag Felhasználóhoz történő kiszállítását, ugyanakkor egy csomag Felhasználótól visszaszállítását. Felek megállapodnak, hogy a csomagszállítások 1 munkanapos szállítás formájában történjenek, valamint rögzítik a „csere” dátumát. Mindaddig, míg a csomag Szolgáltatónál van, Felhasználó indoklás nélkül elállhat szándékától, melyet Szolgáltató felé bejelenteni köteles. Felhasználó számára ez semmilyen többletköltséggel nem jár.

 

4.2.2. A megrendelt szolgáltatás teljesítése a kiszállítandó csomag szállítmányozó cég számára történő átadásával valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz. Szolgáltatások esetében a teljesítést követően nincs mód elállásra, vagy felmondásra. Ezért ha a feladást követően a szállítandó csomagok cseréje Felhasználó kérésére nem valósul meg, akkor a kiszállítandó csomag kerül visszaszállításra. Így Felhasználó akkor is köteles a kiállított számla alapján a szállítási költséget 8 napon belül banki átutalással megfizetni Szolgáltató részére.

 

4.2.3. Szolgáltató a terméket azonos minőségű, Fogyasztó kérésének megfelelő méretű termékre cseréli. Amennyiben Felhasználó nem a kiküldött csomag tartalmának megfelelő ellenértékű csomagot szállíttat vissza (vagy egyáltalán nem szállíttat vissza csomagot), a Szolgáltató által kiállított számla alapján a különbözetet megtéríteni köteles.

 

4.2.4. Szolgáltató a használt (felpróbált) termékek cseréjére kizárólag a kézhezvételtől számított 14 napon belül vállalkozik. Ezt követően Felhasználó kizárólag új állapotú, bontatlan védőcsomagolású termékek cseréjére tarthat igényt.

 

5. Garancia, szavatosság, kártérítés

 

5.1. A Weboldalon értékesített termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. Az egyes csomagokra vonatkozóan azonban Szolgáltató kötelező jótálláson túli jótállást, illetve pénz visszafizetési garanciát vállalhat (továbbiakban: „garancia”). Ezen vállalások a Weboldalon a csomagok adatainál vannak feltüntetve, értelmezésük az alábbi módon történik.

 

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a vételárat nem téríti vissza.

 

5.3. Szolgáltató vállalásai esetében fenntartja a jogot a bejelentett igény elbírálására, a rendeltetésszerű használatot a rendelkezésre álló adatok alapján vélelmezi. Pénzvisszafizetési garancia esetén kiköti a termék használatának pontos követelményeit, hiszen ettől eltérő használat esetén a termék hatékonysága csökkenhet, ezzel Fogyasztóban elégedetlenséget kiváltva. Amennyiben Felhasználó ettől a használattól eltér, elveszíti a garancia érvényesítésének jogát. Szolgáltató feltételezi, hogy a termékek átvételétől számított 5 napon belül Felhasználó megkezdi a termék használatát, illetve azt onnantól kezdve folyamatosan használja. Több termék esetén a termékek egymás utáni használata között maximum 5 nap szünetet tart.

 

5.3.1. „Minőségi garancia”: Szolgáltató minden csomag esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A termék tervezett élettartama a csomagolás eltávolításától számított 25 nap. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a „minőségi garancia” érvényesítésének jogosultságától, így amennyiben Felhasználó köteles bejelenteni a termék átvételétől számított 35 napon belül az 1. termékre vonatkozó igényét, 65 napon belül a 2. termékre vonatkozó igényét, 95 napon belül a 3. termékre vonatkozó igényét. (2. és 3. termékre vonatkozó igény több termék együttes megrendelése esetén jelenthető be.)

 

5.3.2. „100% Pénzvisszafizetési garancia” (más néven 100% Elégedettségi garancia): Szolgáltató bizonyos csomagajánlatok esetében pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Ezen csomagok megnevezése minden esetben tartalmazza a Supreme kifejezést. Az pénzvisszafizetési garancia érvényesítése esetében Szolgáltató a vételár szállítási költséggel csökkentett összegét visszafizeti. Ekkor Szolgáltató a Felhasználótól átvállalt szállítási költségét Felhasználóra hárítja, így a Weboldalon „ingyenes szállítás”-ként feltüntetett csomagok esetében is a rendeléskor érvényes szállítási költséget számolja el. A termék elajándékozásával, vagy továbbértékesítésével a garancia érvényesítésének jogai nem ruházhatóak át.

 

A pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének feltételei:

 

5.3.2.1. Felhasználó a megrendelt terméket kellő körültekintéssel, a Weboldalon feltüntetett, részére megküldött, a használati utasításban leírt információk részletes áttanulmányozása után, azoknak megfelelő módon maga használja.

 

5.3.2.2. A termék átvételétől számított 5 napon belül megkezdi a használatot.

 

5.3.2.3. Szolgáltató garanciát kizárólag megfelelő mennyiségű és méretű termékre vállal. A használat megkezdésével Felhasználó meggyőződik a termék méretének megfelelőségéről, és amennyiben szükséges, 14 napon belül igénybe veszi a Háztól-Házig Cseregaranciát. Csere esetén Szolgáltató a garancia határidőit a megfelelő méretű gyűrűk kézhezvételétől számítja.

 

5.3.2.4. A terméket 25 napig, napi rendszerességgel, naponta minimum 8 órán keresztül használja.

 

5.3.2.5. 2 termék használata között maximum 5 nap szünetet tart.

 

5.3.2.6.1. A 3 termék „elhasználását” követően (25 napos használat), 5 napon belül bejelenti igényét. Ekkor részére Szolgáltató elektronikus úton megküldi a garancia érvényesítő nyilatkozathoz szükséges formanyomtatványt. Felhasználó biztosítja az annak nyomtatáshoz szükséges technikai forrásokat, valamint vállalja a nyomtatás költségeit.

 

5.3.2.6.2. Amennyiben Felhasználó a termék kikötött használatának (3X25 nap) lejárta előtt jelenti be igényét, Szolgáltató rosszhiszeműséget feltételezhet, s ezzel Felhasználó automatikusan elveszíti a pénzvisszafizetési garancia érvényesítési jogát.

 

5.3.2.7. Kiegészítő csomag (további megegyező termék(ek) egy azon rendelésen belül történő) vásárlása az előírt használati időt, valamint a garancia érvényesítésére vonatkozó határidőket nem módosítja.

 

5.3.2.8. Felhasználó a 3 „elhasznált” termék mellett, amennyiben rendelkezik ilyennel, köteles a megvásárolt kiegészítő csomag tartalmát eredeti állapotban visszaszolgáltatni. Különös tekintettel arra, hogy a termék nem lehet használt, csomagolása sérült. Amennyiben Felhasználó a kiegészítő csomag tartalmát nem szolgáltatja vissza, Szolgáltató kizárólag a rendelés összértékének 3 termékre eső hányadára vonatkoztatja a garanciális igényt.

 

5.3.2.9.1. A termék visszaküldésével egy időben, a termékkel együtt visszaküldi a garancia érvényesítő nyilatkozatot, melyet Szolgáltató formanyomtatványának használatával, az abban foglalt kitöltési útmutató szerint készít el. A formanyomtatvány további, a szolgáltatás javítására irányuló kérdéseket is tartalmazhat. Felhasználó vállalja, hogy a feltüntetett összes adatot kitölti, a kérdésekre hiánytalanul, részletesen és a valóságnak megfelelően válaszol. A formanyomtatványt dátummal és eredeti kézjegyével látja el.

 

5.3.2.9.2. Felhasználó köteles megőrizni a garancia érvényesítéséhez a terméket, annak csomagolását, számláját, fuvarlevele(i)t, valamint a rendeléshez kapcsolódó elektronikus levelezést.

 

5.3.2.9.3. Felhasználó vállalja, hogy a használat idejét, étkezési szokásait és testsúlyát naponta írásban, eredményességét pedig fényképeken heti rendszerességgel dokumentálja a csomag használata során. A dokumentációt garancia érvényesítésekor Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja.

 

5.3.2.9.4. Sem Felhasználó harmadik személy nevében, sem harmadik személy Felhasználó nevében nyilatkozatot tenni nem jogosult.

 

5.3.2.10. Szolgáltató kizárólag az első megrendelés alkalmával biztosít pénzvisszafizetési garanciát, függetlenül attól, hogy annak teljesítése megtörtént-e.

 

5.3.2.11. Felhasználó további rendelés leadásával automatikusan elismeri elégedettségét, s ezzel lemond garanciaérvényesítési jogáról.

 

5.3.2.12. Felhasználó és Szolgáltató egyetértésben vélelmezi, hogy a 3X25 napos használatot követően a további használat eredménye a korábbi tendencia szerint alakul. Ennek megfelelően Felhasználó a kiegészítő csomag használatának megkezdésével garanciaérvényesítési jogáról lemond.

 

5.4. Amennyiben a garancia érvényesítésének bejelentésétől számított 10 napon belül a termékvisszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató postacímére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ezen jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a garanciaérvényesítés folyamatát megszünteti.

 

5.5. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási költséggel csökkentett vételárat a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

 

5.6. „Visszavásárlási garancia”: Szolgáltató bizonyos csomagajánlatai esetében folyamatos visszavásárlást vállal az új állapotú termékekre. Felhasználó köteles igényét Szolgáltató felé haladéktalanul bejelenteni. Felhasználónak a terméket a Szolgáltató által biztosított garanciaérvényesítő formanyomtatvánnyal együtt kell visszajuttatnia. Az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik. Amennyiben a termék védőcsomagolása ép, azonban külső csomagolása nincs újraértékesíthető minőségben, az után Szolgáltató 10% újracsomagolási költséget számíthat fel. Visszavásárlás nem lehetséges, ha a belső védőcsomagolás eltávolításra került. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár arányos részét a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

 

5.7. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges.

 

5.8. Felek megállapodnak abban, hogy ha Felhasználó a fent említett esetek hatályán kívül a terméket visszaküldi, azzal annak tulajdonjogát is átruházza Szolgáltatóra.

 

5.9.1 A Weboldalon árusított termékekre különböző szervezetek, különbözőképpen reagálhatnak, így amennyiben Felhasználó bármilyen negatív jellegű hatást érzékel (irritáció, bőrbántalmak, stb.) a termék használata során, a termék használatát azonnal megszünteti, amennyiben szükséges, orvoshoz fordul.

 

5.9.2. Felhasználó a terméket saját felelősségére használja. A termék tulajdonságaiból (pl. mágnesesség) adódóan előfordulhatnak olyan esetek, amikor Felhasználó számára nem javallott a termék használata. A használat előtt Felhasználó orvosával egyeztetve kizárja az ilyen lehetőségeket.

 

5.9.3. Felek leszögezik, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége minden esetben kizárólag a termék vételáráig és a szállítási költség erejéig terjed. A termék vételárán és a szállítási költségen túl Felhasználó semmilyen kártérítési követelést nem érvényesíthet.

 

6. A Felhasználási feltételek módosítása: Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

 

7. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

 

7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

 

7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

 

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

 

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

 

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

 

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

 

8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

 

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

 

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.

 

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

 

9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

10. Jogérvényesítés A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

 

11. Adatvédelem, adatkezelés

 

11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

 

11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

 

11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.

 

11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.

 

11.7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

 

11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 

11.9. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

11.10. Szolgáltató Felhasználó zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ún. presubmit tracking technológiát használ. A technológia révén Szolgáltató képes Felhasználó által megadott adatok folyamatos tárolására, amely azt jelenti, hogy az adatkitöltés folyamata közben többszöri tárolásra kerülhet sor, Felhasználónak nem szükséges az adatkitöltést teljeskörűen elvégeznie. A presubmit technológia során Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározott személyes adatokat is gyűjt. Az adatgyűjtés célja, hogy Szolgáltató segítse Felhasználót rendelésének leadása és véglegesítése során. Ezalatt Szolgáltató mentheti Felhasználó kosárba helyezett termékeit, az általa megadott adatokat annak érdekében, hogy Felhasználó a megkezdett folyamatot a megkezdett állapotból folytathassa. Szolgáltató -amennyiben Felhasználó közvetlen elérésre lehetőséget adó kapcsolati adatot közölt - a tárolt adatokról email és sms értesítést küldhet, illetve emlékeztetheti Felhasználót az adatmentés közelgő lejártáról. Szolgáltató minden általa küldött email üzenetet “leiratkozó” hivatkozással lát el, mellyel Felhasználónak lehetőséget biztosít a további kommunikáció és adatkezelés megszüntetésére. A személyes adatok gyűjtésére a weboldalon található adatmezők kitöltésével, Felhasználó kifejezett kezdeményezésére kerül sor. Felhasználó kezdeményezésének minősül, ha Szolgáltató online felületén személyes adatait önszántából megadja. Felhasználó személyes adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez. Webáruház ezen adatkezelést ügyfélkapcsolati alapon, szolgáltatása elengedhetetlen részeként végzi. Ügyfélkapcsolatnak minősül, ha Weboldal látogatója vásárlási folyamatot kezdeményez. Szolgáltató a presubmit technológiával begyűjtött adatokat a vásárlás befejezéséig, vagy annak vélhető meghiúsulásáig kezeli. Vélhető meghiúsulásnak minősül ha Felhasználó a vásárlási folyamatot kellő időn belül - jelen esetben 4 napban meghatározott időn belül - nem folytatja. a 2011. évi CXII. 65. §-a alapján Szolgáltató a presubmit technológia révén ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait gyűjti, így hatósági adatvédelmi nyilvántartásra nincs szükség. Szolgáltató Felhasználó kérésére hozzáférést biztosít Felhasználóról tárolt adatokhoz, lehetőséget biztosít azok módosítására, részleges, vagy teljeskörű megsemmisítésére. Ilyen jellegű igényeit Felhasználó az kerdezek@magfitpro.hu email címre címzett üzenet formájában érvényesítheti. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít Felhasználó adatainak biztonságára, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik azok ésszerű védelmének biztosítására. Szolgáltató az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bíz meg. A presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozását a GhostMonitor (ghostmonitor.com) végzi.

 

12. Egyebek

 

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 9.00-17.00

A www.magfitpro.com weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:

Telefon: +36 21 334 40 20

E-mail: kerdezek@magfitpro.hu

Internet cím:  www.magfitpro.com

Postacím: ASDF Informatika Kft., 4030 Debrecen, Galamb utca 19.

Székhely: 4030 Debrecen, Igló utca 4.

Cégjegyzékszám: 09-09-022988

Adószám: 23903234-2-09